Church & Society Team of Savannah UMC – Savannah, MO